Ngành đào tạo

773

Thông tin ngành Công tác xã hội

1. Ngành đào tạo: CÔNG TÁC XÃ HỘI
- Mã ngành: 7760101
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Công tác xã hội
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia