Ngành đào tạo

1271

Thông tin ngành Quản trị kinh doanh

1. Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH
- Mã ngành: 7340101
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia