Hội đồng trường

15/02/2017 25678

Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020-2025, được công nhận theo Quyết định số 692/QĐ-BGDĐT, ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại khoản 10 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường có trách nhiệm và quyền hạn: (1) Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác; (2) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học; (3) Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; (4) Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của trường đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật; (5) Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học; (6) Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trường đại học; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của trường đại học; (7) Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của trường đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý trường đại học theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; (8) Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường đại học và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trường đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường đại học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường; (9) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong trường đại học; (10) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 có số lượng và cơ cấu:

a) Số lượng thành viên Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được cơ cấu gồm 17 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng trường và 01 thư ký Hội đồng trường. Tiến sĩ Trương Tấn Đạt được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường theo Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2020.

b) Cơ cấu thành viên Hội đồng trường

Hội đồng trường bao gồm thành viên trong trường 11 người, trong đó thành viên đương nhiên 04 người (Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn trường; đại diện Ban Chấp hành Đoàn trường là sinh viên đang học) và thành viên bầu 07 người (05 người đại diện giảng viên, 02 người đại diện viên chức và người lao động); thành viên ngoài trường 06 người, trong đó 01 người đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và 05 người đại diện của cộng đồng xã hội (nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động).

TS. Trương Tấn Đạt - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020-2025

 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT
Họ và tên
Chức danh/ Chức vụ/ Đơn vị
Ghi chú
Chủ tịch Hội đồng trường
1
Ông Trương Tấn Đạt
Bí thư Đảng ủy
 
Thành viên đương nhiên
2

Ông Hồ Văn Thống

Hiệu trưởng

 
3
Ông Phạm Văn Hiệp
Đảng ủy viên,Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông
Chủ tịch Công đoàn trường
4
Ông Bùi Duy Khánh
Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Đồng Tháp  BCH Đoàn trường
Đại diện người học
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo
5
Ông Đào Hồng Cường
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT
Thành viên ngoài trường
Thành viên bầu
6
Ông Nguyễn Văn Định
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Thành viên ngoài trường
7
Ông Châu Quốc Tuấn
Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1- Tỉnh Đồng Tháp
Thành viên ngoài trường
8
Ông Lương Nguyễn Duy Thông
Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp
Thành viên ngoài trường
9
Ông Phan Duy Phúc
Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank), Chi nhánh Đồng Tháp 
Thành viên ngoài trường
10
Bà Nguyễn Thúy Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp
Thành viên ngoài trường
11
Ông Lương Thanh Tân
Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Đại diện giảng viên
12
Ông Cao Dao Thép
Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Đại diện viên chức và người lao động
13
Ông Nguyễn Quốc Vũ
Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Đại diện giảng viên
14
Ông Trần Văn Tân
Giảng viên Cao cấp, Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên
Đại diện giảng viên
15
Ông Hồ Sỹ Thắng
Đảng ủy viên, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học
Đại diện giảng viên
16
Ông Nguyễn Ngọc Phú
Thư ký Hội đồng trường
Đại diện giảng viên
17

Ông Nguyễn Hoàng Anh

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Đại diện viên chức và người lao động

 

 

 

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia