Thông điệp của Hiệu trưởng

26/10/2011 10445

Thông điệp năm học 2021 - 2022 của Hiệu trưởng

     Năm học 2021-2022, toàn thể viên chức, nhân viên và học viên, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đoàn kết, thi đua giảng dạy, học tập và nghiên cứu với chủ đề năm học: “Chuyển đổi số và thích ứng nhanh”.
     Nhiệm vụ trọng tâm của Trường là xây dựng kế hoạch, mục tiêu hành động toàn diện cho các hoạt động định hướng theo chủ đề năm học. Để đảm bảo thực hiện thành công các nhiệm vụ năm học, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo, quản lý, toàn thể viên chức, nhân viên, sinh viên, học viên của Trường: đồng thuận, sáng tạo, trách nhiệm và quyết tâm thực hiện hiệu quả các nội dung chủ yếu sau đây:
     1. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng và triển khai các kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho viên chức, nhân viên, sinh viên và học viên của Trường.
     2. Tập trung đầu tư phát triển công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực công tác, hoạt động của Trường dựa trên kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch chuyển đổi số của Trường; đảm bảo thích ứng nhanh, giúp Trường giữ vững vị thế và tiếp tục nâng cao năng lực, uy tín trên tất cả lĩnh vực hoạt động.
     3. Tiếp tục phát triển chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực và nhu cầu xã hội, với sự tham gia nhiều hơn của các bên liên quan vào quá trình đào tạo cũng như xây dựng chương trình đào tạo; thực hiện tự đánh giá các chương trình đào tạo và chọn các chương trình đào tạo tiêu biểu để đánh giá theo chuẩn khu vực/quốc tế.
     4. Tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, kiến tạo hệ sinh thái quản trị đại học hiện đại trong bối cảnh tự chủ đại học; cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện giai đoạn 2 (2023-2025) của Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường giai đoạn 2020-2025.
     5. Tiếp tục triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông gắn với quảng bá thương hiệu và hoạt động tư vấn tuyển sinh của Trường.
     6. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho viên chức, giảng viên - sinh viên trong Trường; ươm mầm, kiến tạo và kết nối nguồn lực hỗ trợ phong trào sinh viên khởi nghiệp.
     7. Tăng cường hợp tác - kết nối với nhà tuyển dụng, các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia để cùng đồng hành với Trường trong đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Hiệu trưởng

TS. HỒ VĂN THỐNG

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia