Ngành đào tạo

891

Thông tin ngành Giáo dục Mầm non (CĐ)

1. Ngành đào tạo: GIÁO DỤC MẦM NON
+ Mã ngành: 51140201
+ Trình độ đào tạo: Cao đẳng
+ Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Giáo dục Mầm non
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia