Ngành đào tạo

827

Thông tin ngành Việt Nam học

1. Ngành đào tạo: VIỆT NAM HỌC
- Mã ngành: 7310630
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Việt Nam học
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia