Ngành đào tạo

1189

Thông tin ngành Nuôi trồng thủy sản

1. Ngành đào tạo: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
- Mã ngành: 7620301
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia