Ngành đào tạo

737

Thông tin ngành Giáo dục Chính trị

1. Ngành đào tạo: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
- Mã ngành: 7140205
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Giáo dục Chính trị
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia