Ngành đào tạo

804

Thông tin ngành Quản lý đất đai

1. Ngành đào tạo: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Mã ngành: 7850103
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Kỹ sư Quản lý đất đai
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp
1.  Kiến thức
1.1. Kiến thức về khoa học bản đồ 
1.1.1. Kiến thức về bản đồ học
1.1.2. Kiến thức về bản đồ chuyên đề
1.2. Kiến thức về khoa học đất và môi trường đất
1.2.1. Kiến thức về thổ nhưỡng
1.2.2. Kiến thức về đánh giá đất
1.2.3. Kiến thức về bạc màu, ô nhiễm, phì nhiêu đất 
1.3. Kiến thức về nghiệp vụ trắc địa địa chính
1.3.1. Kiến thức về trắc địa
1.3.2. Kiến thức về đo đạc thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ hiện trang sử dụng đất, bản đồ hiện trạng tỷ lệ lớn. 
1.3.3. Kiến thức về hệ thống thông tin địa lý
1.3.4. Kiến thức về viễn thám
1.4. Kiến thức quy hoạch và bất động sản 
1.4.1. Kiến thức về lập quy hoạch sử dụng đất
1.4.2. Kiến thức về định giá đất và giá đất cụ thể, các quy định về quản lý và kinh doanh bất động sản.
1.4.3. Kiến thức về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kiến thức về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư
1.5. Kiến thức về nghiệp vụ hồ sơ địa chính
1.5.1. Kiến thức về công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ địa chính, 
1.5.2. Kiến thức về công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thời điểm và điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất.
1.5.3. Kiến thức về về giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo về đất đai;
1.6. Kiến thức về môi trường và quản lý tài nguyên thiên thiên 
1.6.1. Kiến thức về môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên 
1.6.2. Kiến thức về đánh giá chất lượng môi trường đất
 
2.  Kỹ năng
2.1. Kỹ năng sử dụng, bảo quản các thiết bị đo đạc và sử dụng các phần mềm chuyên ngành khác nhau trong đo đạc thành lập bản đồ theo đúng quy định;
2.2. Kỹ năng thu thập dữ liệu cần thiết, phân tích các chỉ số thống kê, thực hiện các bài toán phân tích không gian, xây dựng một ứng dụng cụ thể trong quản lý đất đai bằng kỹ thuật GIS, viễn thá;
2.3. Nghiên cứu các văn bản pháp luật, tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo, tính toán các số liệu, hoàn chỉnh hệ thống các biểu mẫu quy hoạch;
2.4. Thực hiện đúng quy trình tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính;
2.5. Xác định và phân biệt được các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất qua các thời kỳ, quản lý, sắp xếp hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, kỹ năng lập dự toán kinh phí;
2.6. Thu thập tài liệu về vai trò, đặc tính và quy trình phân tích, đánh giá chất lượng môi trường đất, kỹ năng thu mẫu đất và phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm, các quy trình phân tích tính chất đất, tính toán các số liệu, thống kê các số liệu phân tích tính chất môi trường đất, nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác đánh giá chất lượng môi trường đất, đánh giá được hiệu quả kinh tế, xã hội trong các loại mô hình canh tác trong sản xuất nông nghiệp;
2.7. Kỹ năng mềm về: thuyết trình, đàm phán, làm việc nhóm, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng viết báo cáo khoa họ.
 
3. Phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân 
3.1.1. Có thái độ chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức;
3.1.2. Có trách nhiệm và hành xử chuyên nghiệp;
3.1.3. Có tính trung thực, uy tín;
3.1.4. Tuân thủ pháp luật và kỷ luật trong công việc.
3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 
3.2.1. Có trách nhiệm với công việc;
3.2.2. Trung thành với tổ chức;
3.2.3. Nhiệt tình và say mê với công việc;
3.2.4. Siêng năng, tỉ mỉ; không ngại khó;
3.2.5. Kiên trì, chịu được áp lực công việc.
3.3. Ứng xử phù hợp với văn hóa của công ty, tổ chức hay doanh nghiệp
3.3.1. Có trách nhiệm với xã hội;
3.3.2. Tuân thủ luật pháp;
3.3.3. Có ý thức phục vụ;
3.3.4. Nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội.
3.3.5. Có năng lực khi làm việc thực tế, ở trường Đại học là nơi để giúp cho các bạn sinh viên có được những kiến thức cơ sở, căn bản để bước vào đời, đào tạo giúp các em có thể học tập suốt đời theo câu nói: “ Học, học nữa, học mãi”
 
4. Mức tự chủ và trách nhiệm
4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.
4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
 
5.  Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
- Sở Tài nguyên & môi trường: lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định; điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai; lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng bảng giá đất; lập bản đồ giá đất; định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; 
- Phòng Tài nguyên & môi trường: Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện; Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 
- Văn phòng Đăng ký đất đai: Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
- Tổ chức phát triển quỹ đất, quỹ phát triển đất: Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Tư vấn xác định giá đất; Đấu giá quyền sử dụng đất; Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường: Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường của địa phương; quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành; Xây dựng, triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng; Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, dịch vụ, thu phí khai thác về thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường; Thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; xây dựng, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 
- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường: quan trắc, giám sát thường xuyên các chỉ tiêu tài nguyên môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải…), môi trường không khí, vi khí hậu, môi trường đất, chất thải rắn, môi trường sinh thái và tiếng ồn; Quan trắc biến động về đất đai, khoáng sản, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, thiên tai; Tham gia giám sát trong các cuộc thanh tra, kiểm tra vê tài nguyên môi trường
- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường: Khảo sát lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ; đo đạc tọa độ, độ cao các điểm tọa độ cơ sở chuyên dụng, tọa độ địa chính; Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, thành lập các loại bản đồ chuyên đề; Lập hồ  sơ địa chính, đăng ký, viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Kiểm định chất lượng công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; Lập báo cáo địa chất công trình; Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM); Thăm dò, khảo sát, khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; Quan trắc và thực hiện các dịch vụ về lĩnh vực môi trường;
- Xã, phường, thị trấn: công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);
- Sàn giao dịch bất động sản, công ty thẩm định giá, công ty bất động sản: Quản lý sàn giao dịch bất động sản, cung cấp các dịch vụ về bất động sản (môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản)
- Các cơ quan quản lý nhà đất, đô thị, xây dựng, các công ty về nhà đất, khảo sát đo đạc, tư vấn thiết kế xây dựng v.v…
- Văn phòng luật sư, văn phòng trợ giúp pháp lý: tư vấn pháp luật đất đai v.v…
 


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia