Ngành đào tạo

1678

Thông tin ngành Kế toán

1. Ngành đào tạo: KẾ TOÁN
- Mã ngành: 7340301
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Kế toán
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp
1.  Kiến thức
1.1. Giải thích kiến thức cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính, những vấn đề cơ bản về tiền tệ, tín dụng, thị trường tài chính, ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chính sách tiền tệ quốc gia;
1.2. Vận dụng thực hiện định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp;
1.3. Thực hiện các bước kế toán chủ yếu như mở sổ kế toán, cách nhập số dư ban đầu, cách khóa sổ kế toán cuối kỳ và việc lưu trữ, bảo quản sổ kế toán trên máy vi tính;
1.4. Vận dụng các nguyên tắc hạch toán, mô hình hoạt động, sơ đồ hạch toán kế toán và kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán của các phân hệ như vốn bằng tiền, tài sản cố định, tiền lương, công nợ, mua bán hàng hóa hay thuế;
1.5. Trình bày định nghĩa các vấn đề cơ bản về kiểm toán và phân biệt các hình thức kiểm toán;
1.6. Mô tả mối quan hệ giữa thuế và kế toán nhằm đề ra các biện pháp để xử lý, ghi nhận, trình bày việc chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở của kế toán và trên cơ sở của thuế. 

2. Kỹ năng
2.1. Thành thạo kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; xử lý thông tin; lập kế hoạch; xử lý các nghiệp vụ kế toán; sử dụng phần mềm excel, phần mềm kế toán; lập các báo cáo thuế một cách chính xác; thiết kế mẫu bảng biểu và lập bảng biểu; phân tích và tổng hợp dữ liệu; 
2.2. Thực hiện thành thạo kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, học tập và công việc;  làm việc nhóm, làm việc trong tổ chức để có hiệu quả làm việc tốt nhất; xây dựng kế hoạch làm việc độc lập;  linh hoạt, thích nghi với môi trường thực tiễn.

3. Phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân: sãn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro; kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê, tự chủ, chính trực, phản biện và sang tạo.
3.2. Phẩm chất đạo dức nghề nghiệp: hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, độc lập và chủ động; Có sự quyết đoán trong kinh doanh; khả năng làm việc dưới áp lực cao và môi trường biến động; giữ chữ tín và cam kết, tuân thủ nội quy, quy định của doanh nghiệp.
3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội: có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật.Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp.

4. Mức tự chủ và trách nhiệm
4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.
4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

5.  Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
- Công việc kế toán tại các Doanh nghiệp Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Xây lắp, đơn vị Hành chính sự nghiệp;
- Công việc kế toán tại các định chế tài chính trung gian (Ngân hàng thương mại, Công ty Tài chính, Quỹ Đầu tư, Quỹ Tín dụng, Công ty Chứng khoán…);
- Chuyên viên phân tích tài chính tại Doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại, Công ty Chứng khoán;
- Trợ lý kiểm toán tại các Công ty Kiểm toán nhà nước và Công ty Kiểm toán độc lập;
- Chuyên viên kiểm soát tại Doanh nghiệp, định chế tài chính trung gian;
- Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia