Ngành đào tạo

1534

Thông tin ngành Sư phạm Toán học

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM TOÁN HỌC
- Mã ngành: 7140209
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Toán học
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp

1. Kiến thức
1.1. Kiến thức vững chắc và sâu rộng về toán học và giảng dạy toán học;
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật;
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu giảng dạy toán học; công việc liên quan đến toán học và giáo dục; tiếp tục học tập; tự học và tự bồi dưỡng;
1.4. Kiến thức cơ bản về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong giảng dạy toán học; công việc liên quan đến toán học và giáo dục; tiếp tục học tập; tự học và tự bồi dưỡng;
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành các hoạt động giảng dạy toán học, nghiên cứu và giáo dục.

2. Kỹ năng
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp trong giảng dạy toán học và giáo dục;
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác;
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong giảng dạy toán học và giáo dục với điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi;
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc giảng dạy toán học và giáo dục sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người học và đồng nghiệp; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp trong giảng dạy toán học và giáo dục;
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

3. Phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất chính trị vững vàng;
3.2. Đạo đức nghề nghiệp trong sáng;
3.3. Lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực;
3.4. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.

4. Mức tự chủ và trách nhiệm
4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm;
4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định;
4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân;
4.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

5. Cơ hội việc làm của người học sau tốt nghiệp
5.1. Giảng dạy toán tại các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;
5.2. Nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu giáo dục và viện nghiên cứu về toán học;
5.3. Làm chuyên viên và quản lí tại các trường học, cơ sở quản lí giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh.


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia