Ngành đào tạo

797

Thông tin ngành Sư phạm Mỹ thuật

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM MỸ THUẬT
- Mã ngành: 7140222
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp
1. Kiến thức
1.1. Hiểu và nắm được những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về nhà nước và pháp luật, về đường lối và chính sách quốc phòng An ninh quốc gia, về giáo dục thể chất, tin học, ngoại ngữ, về tâm lí học sư phạm, giáo dục học, và chuyên ngành trong giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập và giảng dạy mĩ thuật cũng như công tác chuyên môn.
1.2. Nắm được những kiến thức về lý luận và PPDH nghệ thuật, các kiến thức về nghệ thuật thị giác, các kiến thức về cơ sở ngành, chuyên ngành, các kỹ năng mềm vào trong quá trình dạy học cũng như hoạt động ngoại khóa, chuyên môn.
1.3. Vận dụng được khối kiến thức, kỹ năng cơ sở ngành, chuyên ngành; thu thập, tổng hợp nguồn tư liệu thực tế từ các đợt thực tế chuyên môn, các đợt kiến tập, thực tập sư phạm vào quá trình giảng dạy phù hợp với các bậc học cũng như các chức năng nhiệm vụ được giao.
1.4. Có khả năng sáng tác mĩ thuật, biết thiết kế, tạo dáng một số sản phẩm mĩ thuật ứng dụng.

2. Kỹ năng
2.1 Kỹ năng nghề nghiệp
2.1.1. Có trình độ cảm thụ nghệ thuật và khả năng truyền thụ kiến thức nghệ thuật.
2.1.2. Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích nội dung sách giáo viên, sách giáo khoa mỹ thuật để lập kế hoạch dạy học phù hợp và cho những học sinh có năng khiếu; kỹ năng thực hành giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách trung thực, khách quan; biết ứng xử và giải quyết linh hoạt những tình huống sư phạm.
2.1.3. Có kỹ năng thực hành chuyên môn, kỹ năng phân tích, sáng tạo, phát triển ý tưởng và khả năng nghiên cứu xử lý các kỹ thuật chất liệu.
2.1.4. Có kỹ năng lập luận, tư duy, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành
2.1.5.  Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, biết xây dựng, tổ chức, điều hành và thực hiện kế hoạch dạy học.
2.1.6. Có kỹ năng tự học, tự nghiêncứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để vận dụng linh hoạt thích ứng với thực tiễn.
2.2. Kỹ năng mềm
2.2.1. Có kỹ năng phân tích, đánh giá hiệu quả công việc của bản thân và đồng nghiệp để tự điều chỉnh trong công tác và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.
2.2.2. Có kỹ năng làm việc hợp tác, chia sẻ giao tiếp với học sinh, đồng nghiệp, gia đình, cộng đồng để phối hợp tốt trong hoạt động giáo dục.
2.2.3. Có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ (ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể) trong giao tiếp, giảng dạy; có khả năng lắng nghe, thấu hiểu, truyền cảm hứng cho người học; có kỹ năng xử lý linh hoạt các tình huống dạy học.
2.2.4. Có kỹ năng thực hành chuyên môn, có ý tưởng sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động mĩ thuật.

3. Phẩm chất đạo đức
3.1. Hình thành các phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức, kỉ luật tốt; có lối sống trong sáng lành mạnh, ý thức được giá trị nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả trong dạy học mĩ thuật và hoạt động chuyên môn.
3.2. Có tính trung thực, kiên nhẫn, thái độ phục vụ tận tình; có tâm với nghề, yêu quý người học, đề cao tinh thần trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.
3.3. Thường xuyên tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thiện bản thân.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm và phải luôn tự chịu trách nhiệm trong công việc.
4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ.
4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4.4. Lập kế hoạch điều phối, quản lí các nguồn lực, đánh giá và cải thiện các hoạt động chuyên môn.

5. Cơ hội việc làm của người học sau tốt nghiệp
5.1. Giảng dạy được chương trình mĩ thuật ở các trường phổ thông hoặc các trường chuyên nghiệp có đào tạo mĩ thuật.
5.2. Có thể tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân có liên quan đến mĩ thuật.
5.3. Tham gia các hoạt động phong trào về mĩ thuật.


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia