Ngành đào tạo

855

Thông tin ngành Sư phạm Tin học

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM TIN HỌC
- Mã ngành: 7140210
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Tin học
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp

1. Kiến thức
1.1. Có hiểu biết cơ bản về tâm lí học sư phạm, giáo dục học, những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào giải quyết một số vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến giảng dạy toán;
1.2. Hiểu được các kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, toán rời rạc, giải thuật, ngôn ngữ lập trình;
1.3. Nắm vững các kiến thức cơ sở về cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mạng máy tính;
1.4. Biết vận dụng những kiến thức cơ bản về tin học, phương pháp dạy học bộ môn tin và các kiến thức bổ trợ vào việc thiết kế, tổ chức quá trình giảng dạy tin học ở trường phổ thông; 
1.5 Có hiểu biết cơ bản về các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.

2. Kĩ năng
2.1. Kĩ năng nghề nghiệp
2.1.1. Có kĩ năng giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu toán học và các vấn đề trong cuộc sống;
2.1.2. Có kĩ năng khai thác, sử dụng các phần mềm ứng dụng cơ bản; thiết kế kế hoạch dạy học, giáo dục; vận dụng được một số phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp với mục tiêu, nội dung và đặc điểm trình độ nhận thức của người học;
2.1.3. Có khả năng khai thác nội dung bài học, thực hiện liên hệ một cách hợp lí với thực tế cuộc sống và tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể thông qua dạy học môn tin; 
2.1.4. Có khả năng tìm hiểu đối tượng giáo dục và môi trường giáo dục;
- Có khả năng sử dụng các công cụ, phương tiện dạy học tin học trong quá trình dạy học;
2.1.5. Có khả năng phân tích, đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức và kết quả học tập của học sinh, từ đó xác định những nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh;
2.1.6. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng nhận biết và giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp.
2.2. Kĩ năng mềm
2.2.1. Có kĩ năng thuyết trình; kĩ năng thu thập và xử lí tài liệu;
2.2.2. Có kĩ năng sử dụng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể; có kĩ năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh;
2.2.3. Có kĩ năng tạo môi trường học tập hứng thú, lôi cuốn học sinh tham gia các hoạt động học tập;
2.2.4. Có kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công việc và cuộc sống;
2.2.5. Có kĩ năng làm việc độc lập và hợp tác làm việc nhóm.

3. Phẩm chất đạo đức
3.1. Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định về nhiệm vụ, quyền của nhà giáo và quy định của địa phương; 
3.2. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có lối sống lành mạnh, văn minh; có tác phong mẫu mực, ứng xử tốt với học sinh và đồng nghiệp;
3.3. Thực hiện tốt các chức năng xã hội của giáo dục, tích cực đóng góp phát triển giáo dục; biết phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình học sinh và xã hội. 

4. Mức tự chủ và trách nhiệm
4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.
4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

5. Cơ hội việc làm của người học sau tốt nghiệp
5.1. Giảng dạy tin học tại các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;
5.2. Nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu giáo dục và viện nghiên cứu về tin học;
5.3. Làm chuyên viên và quản lí tại các trường học, cơ sở quản lý giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh.


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia