Ngành đào tạo

1100

Thông tin ngành Tài chính - Ngân hàng

1. Ngành đào tạo: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
- Mã ngành: 7340201
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp
1.  Kiến thức
1.1. Kiến thức cơ bản về kinh tế học, về tài chính, về pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh tế. 
1.2. Kiến thức cơ bản về phương pháp thu thập, xử lý thông tin, lập kế hoạch marketing và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu. 
1.3. Thực hiện được nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp, ngân hàng và phân tích báo cáo tài chính.
1.4. Xác định đúng chi phí, các thuế phải nộp, quản lý tài sản, lập cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp, cách thức vận hành của thị trường tài chính. 
1.5. Có kiến thức cơ bản về đầu tư, tổ chức và vận hành một doanh nghiệp; cách thức đầu tư tài chính trên thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản; ra quyết định đầu tư.
1.6. Có kiến thức về nghiệp vụ của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam cũng như quản trị các hoạt động của ngân hàng thương mại

2.  Kỹ năng
2.1.  Chọn lọc và sử dụng kiến thức kinh tế học, tài chính, pháp luật có liên quan, làm cơ sở lý luận và nghiên cứu giải quyết vấn đề trong hoạt động của tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng 
2.2. Phân tích, thẩm định hoạt động của doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức kinh tế- xã hội
2.3. Tác nghiệp các nghiệp vụ kế toán ngân hàng, thẩm định tín dụng, tư vấn quản trị tài chính.
2.4. Đầu tư trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư tài chính

3.  Phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
3.1.1. Trung thực, cẩn thận, liêm chính, tác phong làm việc chuyên nghiệp;
3.1.2. Có tinh thần làm việc kỷ luật cao, độc lập, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và mọi người;
3.1.3. Chủ động phát huy vai trò của ngành tài chính - ngân hàng trong cộng đồng để nâng cao giá trị của cuộc sống.
3.2. Phẩm chất đạo đức cá nhân
3.2.1. Tự tin trong công việc chuyên môn, linh hoạt tìm các giải pháp giải quyết vấn đề thực tế, đương đầu với khó khăn, nhiệt tình, say mê, sáng tạo, tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa và có khát vọng vươn lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp;
3.2.2. Năng động, bản lĩnh vững vàng, có tinh thần phục vụ cộng đồng; Chấp hành các qui định của nhà nước và pháp luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc.
3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: Tôn trọng pháp luật, làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống tích cực và có tinh thần hướng về cộng đồng.

4.  Mức tự chủ và trách nhiệm
4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.
4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

5.  Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
Với những kiến thức cơ bản và nâng cao về chuyên ngành được đào tạo, sau khi tốt nghiệp, các cử nhân tốt nghiệp chương trình tài chính-ngân có thể đảm nhận được những vị trí công việc như sau:  
Nhóm 1 - Chuyên viên tài chính - ngân hàng: Có khả năng thích ứng cao trong công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng, có đủ năng lực làm việc liên quan đến tài chính - ngân hàng tại các doanh nghiệp, ngân hàng, các định chế tài chính và các tổ chức khác; có thể đảm nhận các công việc cụ thể: tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, lập báo cáo tài chính; phân tích, thẩm định các dự án đầu tư, phân tích và hỗ trợ đưa ra các quyết định quản lý tài sản ngắn hạn; quản trị các hoạt động tín dụng, đầu tư, thanh toán, ủy thác, dịch vụ ngân hàng bán lẻ; triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng, giám đốc chi nhánh, trưởng bộ phận kinh doanh.
Nhóm 2 - Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính: có đủ năng lực làm việc tại các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm và phòng tài chính - kế toán của các doanh nghiệp; có thể đảm nhận các công việc trợ lý phân tích định lượng và thẩm định các dự án đầu tư, trợ lý đánh giá kết quả hoạt động đầu tư, đánh giá nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp, cá nhân; cung cấp thông tin hướng dẫn, tư vấn khách hàng ra quyết định về đầu tư, thuế, bảo hiểm...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng bộ phận phân tích, tư vấn tài chính, trưởng phòng tài chính - kế toán, chuyên gia quản lý danh mục đầu tư, chuyên gia tư vấn tài chính.
Nhóm 3: Chuyên viên phòng kinh doanh, Chuyên viên phòng kế hoạch tài chính, Chuyên viên phòng quản trị tài chính,… tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước như: các sở, ban, ngành của chính phủ; các tổ chức phi chính phủ, các dự án hoặc chương trình phát triển...
Nhóm 4 - Nghiên cứu viên và giảng viên: Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng. Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến tài chính - ngân hàng; giảng dạy các môn học chung của ngành kinh tế và các môn: ngân hàng hiện đại, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính....; triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên có trình độ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia