Đánh giá, xếp loại viên chức

31/05/2022 1038

Quyết định số 1040/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy định Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, viên chức và nhân viên tại Trường Đại học Đồng Tháp
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia