Đánh giá, xếp loại viên chức

22/07/2021 1707

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, viên chức và nhân viên Trường Đại học Đồng Tháp
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia