Đánh giá, xếp loại viên chức

01/06/2021 1553

Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Đồng Tháp
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia