Đánh giá, xếp loại viên chức

01/10/2021 1344

Quyết định số 1649/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức, nhân viên của Trường Đại học Đồng Tháp, năm học 2020 - 2021
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia