Đánh giá, xếp loại viên chức

01/10/2021 1087

Quyết định số 1648/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể của Trường Đại học Đồng Tháp, năm học 2020 - 2021
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia