Đánh giá, xếp loại viên chức

02/06/2021 1184

Bãi bỏ điểm h khoản 2 Điều 5 Quyết định số 2165/QĐ-ĐHĐT ngày 06/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Đồng Tháp
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia