Đánh giá, xếp loại viên chức

01/10/2021 1112

Nghị quyết số 36/NQ-HĐT của Hội đồng trường về công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Chủ tịch Hội đồng trường, Quyền Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, năm học 2020 - 2021
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia