Câu hỏi thường gặp

25/09/2011 4981

Về đánh giá kết quả rèn luyện

Câu 1: Những học sinh, sinh viên bị kỉ luật thì việc phân loại kết quả rèn luyện như thế nào?

Trả lời: Đối với những học sinh, sinh viên bị kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.

Câu 2: Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy được phân thành mấy loại, thang điểm cụ thể của từng loại như thế nào?

Trả lời: Được phân thành 07 loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình khá, trung bình, yếu và kém; trong đó:

- Từ  90 -> 100 điểm                : Loại xuất sắc

- Từ 80  -> 89 điểm                  : Loại tốt

- Từ 70  -> 79 điểm                  : Loại khá

- Từ 60  -> 69 điểm                  : Loại trung bình khá

- Từ 50  -> 59 điểm                  : Loại trung bình

- Từ 30  -> 49 điểm                  : Loại yếu

-  Dưới 30 điểm                       : Loại kém

           Sinh viên có điểm tổng cộng trên 100 điểm (cả điểm thưởng thì qui tròn 100 điểm)

Câu 3: Học sinh, sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém thì bị xử lí như thế nào?

Trả lời: Học sinh, sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học thì phải tạm ngừng học một năm học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia