Câu hỏi thường gặp

25/09/2011 1958

Về lĩnh vực giải quyết chế độ chính sách

Câu 1: Đối tượng được hưởng ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo bao gồm những ai?  Quy định tại văn bản nào?

Trả lời: Theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ thì đối tượng được hưởng ưu đãi trong giáo dục và đào tạo gồm có:

            - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọi chung là thương binh).

            - Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng lao động trong kháng chiến; con của liệt sĩ; con của thương binh; con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Câu 2: Học sinh, sinh viên có bố hoặc mẹ là thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh đã từ trần thì có được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo hay không?

Trả lời: Được hưởng theo qui định tại mục b, điểm 1, phần I Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Câu 3: Học sinh, sinh viên đã được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo tại Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ thì có được hưởng chế độ học bổng chính sách, chế độ học bổng khuyến khích học tập không?

Trả lời: Theo qui định tại mục d, điểm 2, phần I của Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính thì các chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo qui định tại Thông tư trên không thay thế chế độ học bổng chính sách, chế độ học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành. Do vậy, những học sinh, sinh viên đã được hưởng ưu đãi trong giáo dục và đào tạo vẫn được hưởng học bổng chính sách và học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác nếu đủ điều kiện theo qui định hiện hành.

Câu 4: Trường hợp nào thì học sinh, sinh viên không được áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo và chế độ trợ cấp hàng tháng?

Trả lời:

            - Không áp dụng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi mà hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học.

            - Không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục và đào tạo đối với học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên; đã hưởng chế độ ưu đãi giáo dục và đào tạo ở một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo hoặc cao hơn; đang học ở nước ngoài.

Câu 5: Học sinh, sinh viên diện trợ cấp hàng tháng sau khi tốt nghiệp sẽ được hưởng chế độ ưu đãi như thế nào?

Trả lời: Theo qui định tại mục c, điểm 2, phần II của Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ thì học sinh, sinh viên đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo qui định sau khi tốt nghiệp được hưởng trợ cấp một lần bằng hai tháng trợ cấp hàng tháng đang hưởng.

Câu 6: Học sinh, sinh viên là con gia đình thuộc diện hộ nghèo có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Mức là bao nhiêu? Nhận ở đâu?

Trả lời: Gia đình thuộc diện hộ nghèo có giấy xác nhận của địa phương, có con theo học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính qui, dài hạn tập trung thì người học được hưởng mức trợ cấp là 100.000 đồng/người/tháng. Nhận tại trường đang học.

Câu 7: Theo qui định hiện hành học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện cử tuyển được hưởng những chế độ, chính sách ưu tiên như thế nào trong giáo dục và đào tạo?

Trả lời: Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện cử tuyển được hưởng mức học bổng chính sách  kể từ ngày 01/01/2008. Theo qui định tại Thông tư Liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 qui định kể từ 01/01/2008, khi nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì mức học bổng chính sách được điều chỉnh theo tỉ lệ tương ứng với các quyết định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung của Nhà nước, bảo đảm mức học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu.

Câu 8: Quy trình, thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục và đào tạo được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo định kì chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo, học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi xuất trình Sổ ưu đãi giáo dục và đào tạo do Sở Lao động Thương binh-Xã hội cấp để cơ sở giáo dục, đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang học xác nhận làm căn cứ thực hiện chế độ ưu đãi.

            Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỉ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục, đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội dừng thực hiện chế độ ưu đãi. Khi học sinh, sinh viên được học lại sau khi hết thời gian kỉ luật thì cơ sở giáo dục, đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chế độ ưu đãi.

Trường hợp học sinh, sinh viên đang học mà bị thu hồi chế độ ưu đãi thì Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội làm thủ tục dừng chế độ ưu đãi và thông báo để cơ sở giáo dục, đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang học biết.XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia