Học bổng

25/09/2011 4999

Học bổng khuyến khích học tập các lớp thuộc hệ đào tạo chính qui

Câu 1: Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của học sinh, sinh viên tại trường ĐH Đồng Tháp được quy định như thế nào?

Trả lời: Sinh viên hệ chính qui:

- Điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên (lấy điểm thi, điểm kiểm tra lần thứ nhất; trong đó không có điểm thi dưới 2,0) thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường.

- Kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.

- Thang điểm dùng để xét học bổng là thang điểm 4.

Câu 2: Mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên ở trường đại học Đồng Tháp như thế nào?

Trả lời: Học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên ở trường Đại học Đồng Tháp thực hiện theo các mức sau:

            - Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng đối với hệ đại học và cao đẳng là 400.000 đồng/tháng, mức học bổng đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp là 310.000 đồng/tháng.

- Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học tập từ loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên. Mức học bổng đối với hệ đại học và cao đẳng là 340.000 đồng/tháng, mức học bổng đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp là 260.000 đồng/tháng.

- Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng đối với hệ đại học và cao đẳng là 280.000 đồng/tháng, mức học bổng đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp là 200.000 đồng/tháng.

Học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên được cấp thep từng học kì và cấp 10 tháng trong năm.XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia