Hoạt động hợp tác tại DThU


Hoạt động hợp tác quốc tế
Phát triển công tác quan hệ quốc tế là góp phần vào quá trình xây dựng Trường Đại học Đồng Tháp “Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có chất lượng, có uy tín ở vùng đồng bằng sông Cửu Long,....
1