Việc làm sinh viên


Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018
Căn cứ Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017 và Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp...
Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017
Căn cứ Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017 và Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp...
Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016
Căn cứ Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp...
Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2015
Căn cứ Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp...
1