Đề án đào tạo


Đề án đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
Đề án đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
1