Ba công khai


Ba công khai năm học 2018 - 2019
Thông tin công khai về hoạt động đào tạo, tài chính và cơ sở vật chất Trường Đại học Đồng Tháp năm học 2018 - 2019
Ba công khai năm học 2017 - 2018
Thông tin công khai về hoạt động đào tạo, tài chính và cơ sở vật chất Trường Đại học Đồng Tháp năm học 2017 - 2018...
Ba công khai năm học 2016 - 2017
Thông tin công khai về hoạt động đào tạo, tài chính và cơ sở vật chất Trường Đại học Đồng Tháp năm học 2016 - 2017...
Ba công khai năm học 2015 - 2016
Thông tin công khai về hoạt động đào tạo, tài chính và cơ sở vật chất Trường Đại học Đồng Tháp năm học 2015 - 2016...
Báo cáo công khai năm học 2013 - 2014
Thông tin công khai về hoạt động đào tạo, tài chính và cơ sở vật chất Trường Đại học Đồng Tháp năm học 2013 - 2014...
Báo cáo công khai năm học 2012 - 2013
Báo cáo công khai về hoạt động đào tạo, tài chính và cơ sở vật chất Trường Đại học Đồng Tháp năm học 2012 - 2013...
1