Văn bản cấp trường

26/10/2021 1184

Nghị quyết 45/NQ-HĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp ban hành theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng trường
XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia