Thông báo

13/11/2018 28

Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2019

Các  văn bản có liên quan gồm:

1. Kế hoạch và dự toán kinh phí tập huấn

2. Mẫu thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môi trường

3. Quyết định số 4797/QĐ-BGDĐT

4. Công văn số 5092/BGDĐT- KHCNMT
XEM THÊM [Tất cả]


Góp ý cho DThU

Tham gia