Thông tin Nhà Khoa học

17/03/2021 2327

Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng

BÀI BÁO KHOA HỌC

- Quốc tế:

N. V. Dũng (1), "Answer to Kirk-Shahzad's question on Zhang-Jiang's fixsed point theorem", Fixed Point Theory (ISSN:1583-5022), Vol 1 (19), 2018, xx.

N. T. Hiếu (1), N. V. Dũng (2), "Hybrid projection algorithm for two finite families of asymptotically quasi -α- nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces", Numerical Functional Analysis and Optimization (ISSN:0163-0563), Vol 1 (39), 2018, xx.

- Trong nước:

Nguyễn Văn Dũng (1), "Best proximity point theorems for cyclic quasi-contraction maps in uniformly convex Banach spaces", Bulletin of the Australian Mathematical Society (ISSN:0004-9727), Số 95 (1) , 2017, xx.


Nguyễn Trung Hiếu (1), Nguyễn Văn Dũng (2), "Điểm bất động chung cho hai ánh xạ thoả mãn điều kiện (B) suy rộng trong không gian kiểu-mêtric", Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816), Số 17 () , 2015, 00.

 

KỶ YẾU HỘI THẢO

......

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia