Đánh giá, xếp loại viên chức

30/12/2020 1634

Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2020 (bổ sung)
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia