Thông báo điều chỉnh điểm xét tuyển vào các ngành ngoài sư phạm của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2019