Trung tâm Bồi dưỡng và phát triển năng khiếu nghệ thuật cộng đồng, thông báo chiêu sinh