Sứ mạng, tầm nhìn và hệ giá trị cốt lõi


* Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và của nước.

* Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

* Hệ giá trị cốt lõi

Chất lượng - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm - Thân thiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm