Sứ mệnh, tầm nhìn và hệ giá trị cốt lõi


* Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

* Tầm nhìn
Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có chất lượng, có uy tín ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; là một trong số trường đại học đào tạo giáo viên chất lượng cao của Việt Nam.

* Hệ giá trị cốt lõi

Coi trọng Chất lượng
Khuyến khích Sáng tạo
Thúc đẩy Hợp tác
Ủng hộ Trung thực
Đề cao Trách nhiệm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm