Đơn xin tham dự hội thảo
Quy định các lĩnh vực KH&CN
1
- Luật Khoa học và Công nghệ
- Điều lệ sáng kiến.
- Luật sở hữu trí tuệ 2013
1