Email: doanthanhnien.spd@dthu.edu.vn
Telephone: 0673.881615
Fax: 0673.881713
contact icon
Thông báo về việc kê khai thông tin nơi cư trú