Thông báo


Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018
Gửi hồ sơ về phòng Nghiên cứu khoa học trước ngày 15 tháng 5 năm 2017
Hướng dẫn về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập
Gửi hồ sơ về phòng Nghiên cứu khoa học trước 11h30 ngày 26 tháng 4 năm 2017...
Hội thảo Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng ĐBSCL theo chuẩn Hiệu trưởng
Gửi báo cáo tóm tắt bài viết về phòng Nghiên cứu khoa học trước ngày 10 tháng 4 năm 2017...
Công văn đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục
Gửi phiếu đề xuất nhiệm vụ về phòng Nghiên cứu khoa học trước 11g30 ngày 08 tháng 4 năm 2017...
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ 2018 và gửi các phiếu về phòng Nghiên cứu khoa học trước ngày 07 tháng 4 năm 2017...
Công văn về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trợ lý nghiên cứu khoa học
Báo cáo gửi về phòng Nghiên cứu khoa học trước ngày 05 tháng 4 năm 2017...
Công văn về đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
Đề xuất đặt hàng gửi về phòng Nghiên cứu khoa học trước 17h30 ngày 15 tháng 03 năm 2017...
Công văn hướng dẫn về việc đóng góp ý kiến Dự thảo Số 59/SKHCN-QLKH
Công văn hướng dẫn về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp...
Công văn hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017
Công văn hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp...
Thông báo Khoa học Công nghệ trước năm 2017
Những thông báo liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ
Công văn về việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017
Công văn về việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017
Công văn về việc lập hồ sơ thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Nafosted tài trợ năm 2016 (Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn)
Công văn về việc lập hồ sơ thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Nafosted tài trợ năm 2016 (Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn)
Thông báo đăng ký tham gia thực hiện sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016 - 2017. Phụ lục
Thông báo đăng ký tham gia thực hiện sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016 - 2017. Phụ lục
Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Trường Đại học Đồng Tháp do ThS Trịnh Phi Hoành làm chủ nhiệm đề tài
Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Trường Đại học Đồng Tháp do ThS Trịnh Phi Hoành làm chủ nhiệm đề tài
Thông báo đề xuất các hoạt động KH&CN cấp Cơ sở năm học 2017 - 2018. Biểu mẫu
Thông báo đề xuất các hoạt động KH&CN cấp Cơ sở năm học 2017 - 2018. Biểu mẫu
Thông báo về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ. Biểu mẫu
Thông báo về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ. Biểu mẫu
Thông báo về việc tổ chức đánh giá, nghiệm thu và quyết toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2015 - 2016.
Thông báo về việc tổ chức đánh giá, nghiệm thu và quyết toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2015 - 2016.
Công văn hướng dẫn về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2017 (Tỉnh An Giang). Đính kèm.
Công văn hướng dẫn về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2017 (Tỉnh An Giang). Đính kèm.
Thông báo về thời gian và địa điểm họp các Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016.
Thông báo về thời gian và địa điểm họp các Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016.
1

Tư vấn tuyển sinh 2017