Trung tâm Bồi dưỡng và phát triển năng khiếu nghệ thuật cộng đồng, thông báo chiêu sinh
Tư vấn tuyển sinh 2017