Thông điệp của Hiệu trưởng


 

Bước vào năm học 2017 – 2018, toàn thể công chức, viên chức và học viên, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đoàn kết, quyết tâm thi đua giảng dạy, học tập và nghiên cứu với chủ đề năm học là: “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học”, tập trung vào 06 nhiệm vụ chủ yếu như sau:

 

1. Tiếp tục nâng cao năng lực của nhà trường về chất lượng đội ngũ, năng lực quản trị hệ thống, cơ sở vật chất và thiết bị; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 

2. Tiếp tục phát triển chương trình đào tạo theo hướng đổi mới và sáng tạo; triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ theo hướng ứng dụng; chú trọng bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cho người học; tăng cường kết nối với đơn vị tuyển dụng lao động, cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cơ sở giáo dục phổ thông.

 

3. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng bền vững trong nhà trường, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hướng đến mô hình cơ sở giáo dục đại học tự chủ.

 

4. Phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, tập trung đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đầu tư cho hoạt động tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nhà giáo cho giáo viên và giảng viên.

 

5. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng, đầu tư có hiệu quả cho công tác truyền thông giáo dục, quảng bá và giới thiệu hình ảnh nhà trường, tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập thành lập trường.

 

6. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa đọc sách trong nhà trường; kiến tạo và kết nối nguồn lực hỗ trợ phong trào sinh viên khởi nghiệp.

 

Trân trọng gửi lời chào đến các đồng chí và các bạn!

Hiệu trưởng              

NGƯT.PGS,TS. NGUYỄN VĂN ĐỆ

 

Xem thêmẨn