Thông báo trình tự làm thủ tục nhập học các lớp tuyển sinh đào tạo đại học liên thông và đại học thứ hai, hình thức VLVH - năm 2018 vào ngày 11/8/2018


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VĂN BẰNG 2 NĂM 2018

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VLVH NĂM 2018