Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Trường Đại học Đồng Tháp