Thông báo về thời gian nhận bài tham luận cho hội thảo khoa học "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Chuẩn hiệu trưởng" của Trường Đại học Đồng Tháp


Thông báo về thời gia nhận bài tham luận cho hội thảo khoa học "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Chuẩn hiệu trưởng" của Trường Đại học Đồng Tháp (Xem chi tiết tại file đính kèm)
Tất cả >>

Ẩn